Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: ”O ljudi, Allah je dobar i prima samo ono što je dobro, Allah je naredio vjernicima ono što je naredio i poslanicima, te je rekao: ‘O poslanici, dozvoljenim i lijepim jelima se hranite i dobra djela činite, jer Ja dobro znam što vi radite!’ (El-Mu’minun, 51.)Zatim je rekao: ‘O vjernici, jedite ukusna jela koja smo vam podarili i budite Allahu zahvalni, ta vi se samo Njemu klanjate!’ (El-Bekare, 172.), zatim je Poslanik, alejhi s-selam, spomenuo čovjeka koji je dugo putovao, raščupane i prašnjave kose, koji ruku dignutih prema nebu govori: ‘Gospodaru, Gospodaru’, a njegova hrana je haram, njegovo piće je haram, njegova odjeća je haram, i sav je ogrezao u haramu, pa kako da mu se dova usliša.” Ovaj hadis zabilježio je imam Muslim.Komentar hadisa:”Allah je dobar” – znači da je čist od svih nedostataka i manjkavosti.”Allah prima samo ono što je dobro” – znači da Allah ne prima od sadake osim onoga što je fino i halal. Drugo značenje je da Allah ne prima od dobrih djela osim onoga što je čisto od rija’a i samodopadanja.”Allah je naredio vjernicima ono što je naredio i poslanicima” – svim poslanicima i njihovim narodima Allah je naredio da jedu samo ono što je dobro, što je halal.”Sav je ogrezao u grijehu” – odrastao je i odgojen na haramu.”Pa kako da mu se dova usliša” – ovo pitanje u sebi sadrži čuðenje, znači, kako da mu bude primljena dova nakon što jede haram, pije haram i oblači haram.

Koristi i propisi iz hadisa:– Allah je dobar i On je čist od svih nedostataka i mahana i On posjeduje najljepša imena i svojstva.– Allah je dobar i traži od Svojih robova da budu dobri u svojim djelima, govoru i vjerovanju. Kaže Allah: ”I dobro djelo On prima.” (Fatir, 10.)U ovom hadisu je upozorenje vjernicima da se drže halala i da se čuvaju harama, a zajednička osobina poslanika i vjernika je da jedu samo ono što je halal.Mnogi ajeti i hadisi podstiču na halal rad i jedenje samo halala. Kaže Allah: ”O ljudi, jedite od onoga što ima na zemlji, ali samo ono što je dopušteno i prijatno, i ne slijedite šejtanove stope, jer vam je on neprijatelj očevidni.” (El-Bekare, 168.)Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: ”Doći će vrijeme kada čovjek neće voditi računa o svom imetku, da li je haram ili halal.” Ovaj hadis bilježi Buharija.– Odrastanje na haramu, zatim jedenje, pijenje i oblačenje harama su prepreka za primanje dove, iako se ispune ostali uvjeti za njeno primanje, kao što su: putovanje, podizanje ruku, predanost i drugo.– Ono čime se rob najviše približava svome Gospodaru, tražeći dunjalučke i ahiretske dobrote, jeste dova, pa ako muslimanu bude uskraćeno primanje dove, taj će izgubiti mnogo dobro i na dunjaluku i na ahiretu

– Allahov Poslanik, alejhis-selam, spomenuo je u ovom hadisu nekoliko uvjeta da bi dova bila primljena:a) Putovanje, a posebno duža putovanja su razlog da dova bude primljena. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: ”Tri dove će biti primljene i u to nema sumnje:dova onoga kome je učinjena nepravda (zulum),dova putnika (musafira),i dova roditelja kada dovi za svoje dijete.”b)Dizanje ruku prilikom dove. Od Selmana el-Farisija, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: ”Zaista je Allah plemenit i stidan; stidi se kada čovjek digne ruke prema Njemu da mu ih vrati prazne.”c) Slavljenje i veličanje Allaha, riječima: ”ja Rabbi, ja Rabbi, ja Kerim, ja Hajju, ja Kajjum”.

Minber.ba