Dova za sve vrste problema !!!
(Nauči, potom živi po tome)
Od Sa‘da b. Ebi Vekkasa, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “Dova Zunnuna/Junusa kojom je dovio dok se nalazio u utrobi ribe je:
‘La ilahe illa Ente, subhaneke inni kuntu minez-zalimin! / Nema drugog boga osim Tebe, slavljen neka si Ti, uistinu, ja sam jedan od onih koji sebi čine nasilje!’
Nikada neće musliman njome doviti i tražiti nešto a da mu se Allah neće odazvati!”
(Ahmed, Et-Tirmizi, En-Nesai i šejh Albani koji ga je ocijenio vjerodostojnim u Sahihul-džamia, 3383)

Mr. Elvedin Pezić Portal Svjetlo Dunjaluka