Pitanje: Es-selamu alejkum! Imam 17 godina i zanima me kakav je propis o samozadovoljavanju. Naime, kad kažem prijateljima da je samozadovoljavanje…

Odgovor: Većina islamskih učenjaka, pravnika sve četiri škole, smatra da je samozadovoljavanje, kako za muškarca tako i za ženu, haram ili zabranjeno. Ibn Abidin, hanefijski pravnik, kaže: ”Masturbiranje ili samozadovoljavanje, bilo rukom ili nečim drugim, je haram.”
Znameniti malikijski pravnik Halil kaže: ”Znaj da je samozadovoljavanje rukom haram, bez razlike da li se bojao bluda ili ne.”Šafijski pravnici, među njima Zekerijja el-Ensari, za riječi Uzvišenog: ”Oni koji svoja stidna mjesta čuvaju osim za svoje žene…”, kaže: ”Imam En-Nevevi je za samozadovoljavanje rekao da je haram, bez razilaženja učenjaka oko ovog pitanja.”
Ibn Kudame kaže: ”Ko se samozadovoljava rukom, počinio je haram.”
El-Behuti kaže: ”Ko se samozadovoljava, bio muškarac ili žena, počinio je haram, a samim tim zaslužuje i šerijatski neodređenu kaznu.”

Dokazi da je samozadovoljavanje haram su sljedeći:Allah, s.v.t., kaže: ”Oni koji svoja stidna mjesta čuvaju osim sa svojim ženama ili onoga što je u njihovom posjedstvu, oni za to neće biti kuđeni. Ali onaj ko bude htio nešto više od toga, to su oni koji su prešli granice.” (El-Mu’minun, 5-7)Allah, s.v.t., kaže: ”Neka čednost čuvaju oni koji ne mogu da se ožene sve dok im Allah ne podari blagodat iz obilja Svog.” (En-Nur, 33)
Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: ”Omladino, ko može od vas da podnese troškove braka, nek se ženi, jer će mu biti bolje za obaranje pogleda i čuvanje spolnog organa, a onaj ko ne može, neka posti jer mu je post najbolja zaštita.” (Buhari, Muslim, Ebu Davud, Ibn Madže, Tirmizi, En Nesai i drugi)Dakle, na osnovu prethodnih dokaza, ajeta i hadisa, kao i mnogih naučnih i medicinskih dokaza, očigledno je da je samozadovoljavanje haram. To što pojedini tvrde da je nemoguće postiti deset godina, nije istina. Onaj ko traži od Allaha olakšanje, Allah će mu ga i darovati. Uvijek poslije poteškoće dođe olakšica. Slast imana se ogleda u pokornosti Allahu i Njegovom Poslaniku, s.a.v.s. Tako da onaj ko traži da mu Allah podari strpljivost, Allah će mu je podariti. Onaj ko traži od Allaha da mu pomogne u braku, Allah će mu pomoći da se oženi. Brak je korak na koji se smije i treba odlučiti svako onaj ko osjeti strah da će zapasti u bilo koji vid harama, bez razlike da li se radilo suštinskom bludu ili o samozadovoljavanju, jer svakim grijehom čovjek biva sve udaljeniji od Allaha, s.v.t., i Njegove milosti. Osim toga, vrata tevbe su otvorena, ali čovjek ne zna kada će ga smrt pogoditi, tako da ne treba odugovlačiti sa brakom niti se prepuštati šejtanovim spletkama.
Ko želi više da sazna o ovoj temi, neka provjeri kod medicinskih stručnjaka kako bi mu dali više informacija o štetnosti ove navike.

Odgovorio: Harmin Suljić, prof. Allahovarobinjainsaallah.blogger.ba