Kršćanski (gregorijanski) vjerski kalednar je tokom godina svoga razvoja obogatio svoj sadržaj sa mnogo različitih paganskih praznika i kršćanskih slavlja koji odvraćaju čovjeka od robovanja Allahu subhanahu we te’ala. Valentinovo je jedan od ovih praznika, u kojem sve više muslimana uzima udjela.Mnogi vide ovaj dan kao jednu bezazlenu zabavu, priliku za ispoljavanje ljubavi i privrženosti (prema) supružniku i partneru, razmjenujući ljubavne čestitke, poklanjajući cvijeće, večerajući uz svjetlo svijeća itd., ne shvaćajući da se porijeklo ovoga praznika i njegova današnja proslava kose sa učenjima i načelima islama.Ova proslava potiče iz doba grčkog paganizma, u spomen na grčkog sveca, čije je ime bilo Valentin. Valentin je uhapšen i kasnije pogubljen zato što je u tajnosti vjenčavao parove, usprotivivši se naredbi rimskog cara. Tokom boravka u tamnici, „sveti“ Valentin se zaljubio i voljenoj uspio poslati ljubavnu poruku. Posljedicom ovog događaja, kada su Rimljani prešli na kršćanstvo, odlučili su da ovaj dan proslavljaju u spomen „mučenika ljubavi“.Ovo je jedan zabludan i opak praznik, koji opravdava griješna djela poput miješanja muškaraca i žena, promoviranja slobodnih seksualnih odnosa, uobraženih seksualnih govora pa čak i bluda i preljube. Nažalost, mnogi muslimani bivaju prevareni povodeći se za ovim konceptom „ljubavi“, koji je promoviran kroz romantične filmove, pjesme i medije širom svijeta. Afirmacija proslave Valentinova otvara vrata šejtanu koji manupuliše ponašanjem slavljenika, hrabreći ih da ostave njihov islamski identitet, udovoljavajući strastima, upražnjavajući predbračne odnose ili druge grijehe.

Ako pogledamo Kur’ana i Sunnet nećemo naići na promoviranje sličnih proslava, štaviše one su u potpunosti zabranjene. Allah je naradio vjernicima i vjernicama ostavljanje ovih ružnih djela, tako da muslimani moraju izbjegavati svaku situaciju koja bi mogla dovesti do ovog grijeha. Stoga, u islamu nije dozvoljeno miješanje muškaraca i žena i zadržavanje pogleda (nasalađivanje gledanjem u zabranjeno), kako je reko Poslanik, sallallahu alejhi we sellem,: „Oči čine blud, a blud očiju je strastven pogled (u ženu koja ti nije dozvoljena, nap.prev.).“ (Buhari)Dalje, Allah, Slavljen neka je i Uzvišen, kaže:“Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; to im je bolje, jer Allah, uistinu, zna ono što oni rade.“ (Kur’an, 24:30)Naš način života se jasno razlikuje od života nevjernika i njihovih običaja. Kao muslimani, mi čuvamo našu čednost i ne upuštamo se u bestidna djela. Za nas, ljubav nije seksualna požuda, udovoljavanje strastima i učestvovanje u „niskim“ radnjama inspirisanim šejtanom.Tačnije, postoje različite vrste ljubavi a najuzvišenija od njih je ljubav prema Allahu i traženje Njegovog zadovoljstva. Istinska ljubav je ta koja će dovesti do praštanja grijeha i zadovoljstva Allaha subhanehu we tea’la, kako Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, kaže: “Kada Allah zavoli svoga roba, pozove Džibrila a.s. i kaže: “Volim tog i tog, pa ga i ti zavoli!“ Zatim ga Džibril zavoli. Nakon toga on (Džibril a.s.) obznani stanovnicima nebesa: „Allah voli tog i tog roba, pa ga i vi volite.“ Stanovnici nebesa ga zavole, a potom i stanovnici zemlje.“ (Buhari i Muslim)Kao muslimani, moramo shvatiti da je način na koji živimo i udovoljavamo našim potrebama određen od Allaha a ne od nas samih, naših običaja ili običaja naroda sa kojima živimo. Naši osjećaji i naša djela, ma koliko nam se činila beznačajnim, moraju biti u skladu sa islamskim propisima, jer ćemo za njih odgovarati.Onaj ko postigne ovo, zaslužit će zagarantovanu sreću kako Uzvišeni Allah kaže:“To su Allahovi propisi. Onoga ko se pokorava Allahu i Poslaniku Njegovu – On će uvesti u džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, u kojima ce vječno ostati, i to je uspijeh veliki. A onoga ko se bude protiv Allaha i Poslanika Njegova dizao i preko granica Njegovih propisa prelazio – On će u vatru baciti, u kojoj ce vječno ostati; njega čeka sramna patnja.“ (En-Nisa, 13-14)

Zaključak: musliman ne smije podleći šejtanovim došaptavanjima. Naprotiv, trebamo nastojati dostignuti najuzvišeniju ljubav – ljubav prema Allahu, Stvoritelju nebesa i zemlje!

Iz časopisa The Islamist, Februar 2009. Prijevod za Put vjernika: Emetullah