Veliki ashab Ebu Zerr, r.a., je ispričao kako mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:Hoćeš li da te obavijestim koji je govor Allahu Uzvišenom najdraži?Rekao sam: Allahov Poslaniče, obavijesti me o govoru koji je najdraži Allahu Uzvišenom?Rekao je: Najdraži govor Allahu Uzvišenom je: Subhanallahi ve bihamdihi./Neka je slavljen i hvaljen Allah. (Hadis bilježi imam Muslim)

Prema mišljenju imama Nevevija ovo su najbolje riječi koje čovjek može izgovoriti i koje su od čovjeka, pod ovim se ne podrazumijeva učenje Kur’ana, koje je, svakako, vrijednije od ovih riječi.Ibn Hadžer, tumačeći ove riječi, kaže: Može se pretopostaviti da ove riječi ‘subhanallahi ve bi hamidihi’ su skraćena verzija četiri zikra: subhanallah, elhamdulillah, la ilahe illallah i Allahu ekber. Riječima ‘subhanallah’ izražava se Allahova uzvišenost i čistota od svega onoga što Mu ne priliči i promovira čistota Njegovih svojstava od svih nedostataka i u sklopu ovih riječi sadržane su i riječi šehadeta: la ilahe illallah. Riječi ‘ve bi hamidihi’ znače ‘el-hamdulillah’ i u sklopu ovih riječi su i riječi Allahu ekber, jer ako Allahu pripada zahvalnost za svako dobro, ako je dobro kod Njega i od Njega, onda to podrazumijeva da je On najveći.Brojni su hadisi koji obećavaju veliku nagradu za izgovor riječi subhanallahi ve bi hamdihi. Jedan od njih je i hadis u kojem stoji: Ko, kada osvane i omrkne, izgovori ‘subhanallahi ve bi hamdihi’ stotinu puta, na Sudnjem danu niko neće doći sa boljim od njega, izuzev onaj ko je uradio kao on ili izgovorio to više puta. (Muslim)Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

IslamBosna.ba