Među najveća iskušenja kojima su iskušani muslimani spada slijepo slijeđenje drugih i zabranjeno poistovjećivanje sa običajima i moralom (drugih naroda, op.M), u prvom redu jevreja i kršćana, i općenito nevjernika.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas je obavijestio da će biti grupa iz našeg ummeta koja će se poistovjećivati sa zabludjelim narodima pripadnicima jevrejstva i kršćanstva, slijepo kopirajući njihove negativne običaje, postupke i način življenja.

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan dok moj ummet ne bude slijedio one prije njih, stopu po stopu, korak po korak.“ Na to je upitan: „Allahov Poslaniče, je li Perzijance i Bizantince?” „A koga bi drugog osim njih!?” – odogovorio je.1

I zaista, evo obistinilo se gotovo sve na šta nas je upozoravao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a desit će se i preostalo, kao što se to nagovještava u hadisu koji prenosi Ebu S’eid el-Hudrij, da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:“Zaista ćete slijediti običaje onih prije vas, stopu po stopu, korak po korak2, dotle, da kada bi oni ušli u gušterovu rupu, i vi bi za njima!” „Allahov Poslaniče” upitan je, “je li jevreje i kršćane?” „A koga drugog!?” – odgovorio je.3

Kadi ‘Ijjad, rahimehullahu, komentirajući ovaj hadis, kaže da primjeri “stope” i “koraka” i “ulaska u gušterovu rupu“ znače povođenje i slijepo slijeđenje.4

Slijepo slijeđenje jevreja i kršćana se odnosi na ono što je negativno kod njih, a nikako na njihova pozitivna iskustva i dostignuća, posebno iz nauke i općenito korisnih sfera ljudskog života, a što nije u koliziji sa našom vjerom. Pokuđeno slijeđenje je u odijevanju poput njih, u kopiranju njihovih običaja i načinu održavanja društvenih veza, u miješanju i poistovjećivanju muškaraca i žena, u otkrivenosti žene i nenošenju hidžaba, u ekonomskim transakcijama zasnovanim na kamati i drugim haramima i sl.

Iz knjige Kraj svijeta
Autor: Muhammed el–Arifi
Priprema i naslov: Menhedž

Bilješke:

1 Bilježi imam Buhari.
2 U arapskom se doslovno kaže: pedalj po pedalj, lakat po lakat.
3 Bilježe imami Buhari i Muslim.
4 Pogledaj: Fethul-bari, dio 20., str. 387.