Postoji mnogo prosjaka, pogotovo djece, koji se oslanjaju na razne prevare kako bi došli do novca. Neki od njih kažu da su slijepi i da ne mogu vidjeti međutim njihove oči su sasvim zdrave i slično tome. Kako da se postavim naspram njih? Trebam li im dati pare ili ne? Također bitno je naglasiti da kod nekih ne znam da li govore istinu ili ne i nisam siguran da li im stvarno treba novac ili varaju ljude radi novca. Ako im pomognem, a oni su prevaranti, a ja to ne znam, da li mi se to računa kao grijeh?

Odgovor
Zahvala pripada Allah. Nije dozvoljeno tražiti od ljudi novac ukoliko osoba nije u potrebi ili ukoliko može sam sebi zaraditi za život. Postoje kategorije ljudi kojima je dozvoljeno da traže od ljudi a to su:Siromašna osoba koja nema dovoljno za života
Osoba sa velikim dugom kojeg ne može vratiti
I osoba koju je zadesila nedaća pa je izgubio svu svoju imovinu
Ali i u ovim slučajevima nije dozvoljeno da se traži vise od onoga što je čovjeku dovoljno, pod uslovom da nema dovoljno da ispuni svoje potrebe ili da ne može da zaradi onoliko koliko mu je potrebno za život.

Stalna komisija za fetve kaže:Dozvoljeno je čovjeku da traži od ljudi novac ukoliko ne posjeduje dovoljno da zadovolji svoje osnovne potrebe i ukoliko nije u mogućnosti da zaradi za život. Takav može da traži od ljudi samo onoliko koliko mu je dovoljno da zadovolji svoje osnovne potrebe. Što se tiče onoga ko nije u potrebi ili ko može da zaradi njemu nije dozvoljeno da traži od ljudi i sve što uzme na ovakav način mu je haram radi hadisa Kabise ibn Muharika El-Hilalija rahimehullah koji je rekao: ‘’Zadužio sam se sa ciljem da izmirim dvije strane pa sam došao Allahovom Poslaniku sallallahu ‘alejhi ve sellem da ga pitam da mi pomogne sa tim dugom pa mi je rekao: ‘’Ostani s nama dok ne dođe zekat pa ćemo narediti da ti bude dato od zekata.’’Zatim je rekao: ‘’Kabisa, traženje pomoći nije dozvoljeno osim u tri slučaja: kada čovjek zapadne u dug, dozvoljeno je da traži sve dok ne izmiri taj dug zatim se mora suzdržati, zatim čovjek koga je zadesila nevolja pa mu je uništena cijela imovina, dozvoljeno je da traži dok ne bude imao dovoljno za osnovne potrebe i čovjek koga je zadesilo siromaštvo i za koga tri čestita i povjerljiva čovjeka posvjedoče da ga je spopalo siromaštvo. Tada mu postaje dozvoljeno da traži pomoć sve dok ne bude imao dovoljno za svoje osnovne potrebe. Osim ove trojice haram je da traži, Kabisa , i onaj ko tada prosi jede ono što je zabranjeno.’’ 1Zabranjeno je i prema hadisu: ‘’Ko traži od ljudi da bi sakupljao bogatstvo taj traži užareni ugalj.’’I prema hadisu: ‘’Traženje sadake nije dozvoljeno bogatom i onome ko je snažan i zdrav.’’ Prenose petorica sem En-NesaijaOno što bi se trebalo uraditi jeste da učeni objasne ljudima ovaj propis prilikom hutbe i slično i da se to prenese i preko medija.Odbijanje djeteta i prosjaka takođe nije dozvoljeno jer je Allah rekao: a na prosjaka ne podvikni,Ad-Duha, 10Ono na šta se ovaj ajet odnosi je ujedno i tjeranje istog i dizanje glasa i odnosi se na onoga ko traži novac i onoga ko traži šerijatski propis. Ali se ne odnosi na savjetovanje onih koji nepravedno traže. 2U potpisu: Abdulaziz ibn Baz, Abdullah ibn Gudejan, Salih El.Fevzan, Abdulaziz Eš-Šejh, Bekr Ebu Zejd.Šejh Abdulaziz ibn Baz rahimehullah je bio upitan: “Kakav je stav islama prema prosjačenju?”On je citirao gore navedeni hadis od Kabise i zatim rekao: “U ovom hadisu Allahov Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem opisuje dopuštenu vrstu traženja, sve mimo toga je zabranjeno. Ako je osoba u stanju da ispuni svoje potrebe sa platom ili trgovinom koju obavlja ili imanjem koje iznajmljuje ili nekim drugim načinom poput zanata ili poljoprivrede i slično, takvom je zabranjeno da traži. Ali ukoliko je osoba u potrebi, nije pogrešno da traži onoliko koliko mu je potrebno. Isto se odnosi i na čovjeka ko se zaduži kako bi pomirio između dvije druge strane ili kako bi to potrošio na svoju porodicu i porod. Nema ništa pogrešno ukoliko traži pomoć pri otplati svog duga. 3

Drugo
Što se tiče onoga što najčešće vidimo na ulicama i ispred mesdžida od prosjaka koji traže novac, nije svima njima stvarno potrebna pomoć. Dokazano je da su neki od njih nepotrebni pomoći i da postoje bande koje iskorištavaju djecu i traže od njih da prose. Ovo ne znači da ne postoje slučajevi koji stvarno zaslužuju pomoć. Tako smatramo da onaj koji daje novac treba da koristi svoju intuiciju da bi zaključio ko je su stvarnoj potrebi, a ko ne. Kakav god da je slučaj najbolje bi bilo da se ti ljudi perporuče humanitarnim organizacijama ili onima koje se bave raspodjelom zekata, pa da oni urade svoj posao po pitanju ispitivanja životnih uvjeta navedenih i da nastave sa praćenjem tih slučajeva, čak i nakon udjeljivanja.Ako si svjestan da neko nije u potrebi ili misliš da je to najvjerovatnije tako, onda mu nemoj davati ništa. Ako si svjestan da je neko u potrebi ili misliš da je tako onda mu udijeli nešto, ako želiš. Ako vidiš nekog, a nije ti jasno kakvo je njegovo stanje, ako želiš udijeli ako ne želiš onda nemoj.Ako osoba udijeli nekome ko traži, a kome je dozvoljeno udjeljivati, misleći da je u potrebi taj će imati nagradu pa makar se kasnije dokazalo da taj nije bio u potrebi, makar novac koji je udijelio bio od zekata na njegovu imovinu, zekat će mu biti primljen i neće morati davati ponovo.Prenosi se od Ebu Hurejre radijellahu ‘anhu da je Allahov Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem rekao: ”Neki čovjek se zarekao: ‘zasigurno ću dati sadaku’, a zatim je izašao i sadaku dao jednom lopovu. Ljudi su nakon toga govorili kako je dao sadaku lopovu. Zatim je zahvalio: ‘Allahu moj, Tebi hvala za lopova, a i večeras ću obavezno dati sadaku.’ I dao je jednoj prostitutki. Pa su ljudi osvanuli pričajući kako je dao sadaku nekoj prostitutki. A on je rekao: ‘Allahu, hvala Ti za prostitutku. I večeras ću obavezno dati sadaku.’ Te večeri dao je sadaku nekom imućnom čovjeku, pa su ljudi osvanuli pričajući kako je dao sadaku bogatašu. A on je rekao: ‘Allahu, hvala ti za lopova, za prostitutku i za bogataša.’ Zatim mu je neko došao i rekao: ‘Što se tiče tvoje sadake ona je primljena. Što se tiče lopova, možda će se time odvratiti od krađe. Što se tiče prostitutke, možda će se popraviti i ostaviti prostituciju. Možda će i bogati čovjek iz toga pouku izvući, pa početi sam dijeliti od onoga što mu je Allah dao.” Šejh Ibn Usejmin rahimehullah je rekao: ”Ako osoba misli da onaj kome je udijelio zaslužuje zekat onda je to ispravno, svejedno da li taj tražio ili izgledao siromašan. Ispravno je čak i ako se kasnije pokaže da nije u potrebi. Tako da kada je čovjek udijelio bogatašu ljudi su kazali ”dao je milostinju bogatome” pa je rečeno onome ko je udijelio, pa ga zadesilo kajanje: ”Ono što si dao kao sadaku bogatašu ti je prihvaćeno.” Allah Uzvišeni ne opterećuje čovjeka preko njegovih mogućnosti niti nas obavezuje da istražujemo ljude do apsolutne sigurnosti. To je nešto što nije moguće ili je pretjerano teško. Ako misliš da je neko najvjerovatnije zaslužan zekata, onda je tvoj zekat ispravan. Allahu pripada sva zahvala.”

istina.ba