I u ovom slučaju liječnici Kur’anom uče razne ajete, sure i dove, moleći Allaha Uzvišenog da uništi sihir, i svako od tog učenja je se pokazalo hvala Allahu korisnim. Pa tako neki uče čitav Kur’an nad sihirom, neki uče cijelu suru El-Baqare, neki uče samo sure El-Felek i En-Nas, neki uče ajete uništelja sihira. Uglavnom sve navedeno je dozvoljeno i u svemu tome je najbitniji nijjet. Međutim upozoravam one koji izvrću Allahove riječi, ili sa ajetima miješa nečiji narezumljiv govor prizivajući nekoga mimo Allaha ili zajedno sa Allahom (Neu’zubillah).Ovom prilikom navest ćemo sure i ajete koji se uče na vodu ili maslinovo ulje prije nego stavimo u vodu sihir. Ove ajete i sure večina liječnika Kur’anom upotrebljava, sa posebnim naglaskom još jednom da je najbitnije u svemu tome nijjet, te da su Kur’anski ajeti i sure samo uzrok, a lijek i uništenje sihira je u Allahovoj moći i volji. Hvala Allahu.

1) Učiš prvo sa skrušenim srcem i mislima suru Fatihu, Ajetu-l-Kursiju, od 284. do 286. ajeta sure El-Baqare (znači završetak sure), zatim sure El-Felek i En-Nas, stim da ove dvije zadnje sure ponavljaš tri, sedam ili devet puta, a ako i povećaš nema smetnje.
2) Zatim učiš 102. ajet sure El-Baqare.
3) Zatim učiš 117, 118, 119, 120, 121 i 122. ajet sure E-A’raf.
4) Zatim učiš 139. ajet sure El-A’raf.
5) Zatim učiš 81. i 82. ajet sure Junus.
6) Zatim učiš 81. ajet sure El-Isra.
7) Zatim učiš 69. ajet sure Ta-Ha.
8) Zatim učiš 18. ajet sure El-Enbijja.
9) Zatim učiš 43, 44, 45, 46, 47 i 48. ajet sure Eš-Šu’ara.
10) Zatim učiš 28. ajet sure Muhammed.
11) Zatim učiš 23. ajet sure EL-Furkan.
12) Zatim učiš 70. ajet sure El-Enbijja.
13) Zatim opet učiš sure: El-Ihlas, El-Felek i En-Nas.

Portal Svjetlo Dunjaluka