Postoji ogromna skupina ljudi, Ademovih potomaka, koji nisu u stanju ostvariti svoje želje. Ko su oni? To su umrli. Allaha molimo da se smiluje i oprosti grijehe svim umrlim muslimanima i muslimankama. Za čim žude, šta priželjkuju i za čim žale, oni čiji su pogledi sada oštri, oni koji su vidjeli Džennet i Džehennem, meleke Uzvišenog Gospodara, kojima je skriveni svijet postao java, koji spoznaše stvarnost i dunjaluka i ahireta, i uvjeriše se u proživljenje Sudnjeg dana? Da li su njihove želje, poput želja velike većine, prostran stan, automobil, dobra primanja, lijep položaj, godišnji odmor, proslave i veselja…

U narednim redovima zajedno ćemo saznati ono što nam je o željama umrlih rekao Uzvišeni Gospodar u Svojoj časnoj Knjizi, i o čemu nas je obavijestio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u vjerodostojnom sunnetu.

Prije toga, i sebe i vas podsjećam na dvije činjenice:

  1. Ono čemu u životu na ovom svijetu posebnu pažnju treba posvetiti svaki razuman čovjek jesu djela koja ne prestaju teći i nakon odlaska s dunjaluka. A o tim najvažnijim djelima obavijestio nas je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji od njega prenosi Ebu Hurejra, radijallahu anhu: “Kada čovjek umre, prestaje mu teći nagrada za sva djela, osim za tri: trajnu sadaku koju je iza sebe ostavio, znanje koje će koristiti drugima, i dobro i čestito dijete koje će za njega učiti dovu.” (Muslim, 1631, Ebu Davud, 2880, Tirmizi, 1376, Nesai, 3651, Ibn Hibban, 3016, Buhari, El-Edebul-mufred, 38)
  2. Vjernik prilikom same smrti biva obradovan Allahovim zadovoljstvom i Njegovim počastima, te za njega nema ništa draže od onoga što je ispred njega.

Enes b. Malik, radijallahu anhu, premosi od Ubade b. Samita, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko voli susret s Allahom, i Allah voli susret s njim, a onaj ko prezire susret s Allahom, i Allah prezire susret s njim.” Aiša, radijallahu anhu, ili neka druga od njegovih supruga reče: “Ali mi preziremo smrt?” “Ne mislim na to, nego vjernik kada mu dođe smrt biva obradovan Alahovim zadovoljstvom i Njegovim počastima, te mu nema ništa draže od onoga što je ispred njega. Tako on voli susret s Allahom, a i Allah voli susret s njim. Zaista nevjernik, kada mu dođe smrt, biva ražalošćen Allahovom kaznom i kažnjavanjem, te mu nema ništa mrže od onoga što je ispred njega, prezire susret s Allahom, a i Allah prezire susret s njim.” (Buhari, 6507, Muslim, 6918, i Ahmed, 23079)


Želje umrlih vjernika

  1. Vjernik će poželjeti da se s njegovom dženazom požuri, kako bi se što prije susreo s vječnim užicima

Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada se umrli postavi na nosila, pa ga ljudi ponesu na svojim ramenima, ukoliko je bio dobra osoba, reći će: ‘Požurite sa mnom, požurite sa mnom!’, a ako nije bio dobra osoba, reći će: ‘Teško meni, gdje me vodite!’ Njegov glas čuje svako osim čovjeka, a kada bi ga čuo, pao bi u nesvijest.” (Buhari, 1380, Nesai, 1908)

  1. Poželjet će da se ubrza Sudnji dan, kako bi se vratio svojoj porodici i imovini

Kada vjernik bude spušten u kabur, i kada bude obradovan Džennetom i vidi svoje mjesto u njemu, on neće tražiti da se vrati na dunjaluk, nego će Uzvišenog Gospodara moliti da ubrza Sudnji dan, kako bi ušao u vječno uživanje, koje ga čeka.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ispričao nam je da će nakon što vjernik u kaburu bude odgovorio na pitanja meleka, “glasnik s neba povikati: ‘Istinu je rekao Moj rob! Prostrite mu džennetsku prostirku, obucite mu džennetsku odjeću i otvorite mu džennetsku kapiju!’, pa su mu otvorena džennetska vrata i obučena mu je džennetska odjeća. Do njega će doprijeti njegov miris i otvorit će mu se kabur onoliko koliko pogled dopire. Tada će mu doći čovjek prijatnog lica, lijepe odjeće, ugodnog mirisa, pa će mu reći: ‘Raduj se zbog onoga što će te učiniti sretnim, ovo je dan koji ti je obećan.’ On će upitati: ‘A ko si ti, a tvoje lice je lice koje donosi dobro?’ On će odgovoriti: ‘Ja sam tvoje dobro djelo.’ Tada će kazati: ‘Gospodaru uspostavi Sudnji dan kako bih se vratio svojoj porodici i svome imetku”. (Ahmed, 17803, i Ebu Davud, 4753. Albani, je hadis ocijenio vjerodostojnim, Ahkamul-dženaiz, str. 154)

  1. Čestiti vjernik poželjet će da obraduje svoju porodicu

Džabir b. Abdullah, radijallahu anhu, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da vjernik kada nakon smrti u kaburu bude obradovan Džennetom, poželjet će da se vrati svojoj porodici, pa da ih obraduje svojim najvećim uspjehom – spasom od Vatre.

“A kada vjernik ugleda ono što mu je dato od ugođaja u kaburu, poviče: ‘Dopustite mi da svoju porodicu obveselim.’” U drugoj verziji navodi se da će reći: “‘Dopustite mi da odem, pa da obradujem svoju porodicu.’ Reći će mu se: ‘Budi spokojan.’” (Ahmed, 14587, Ibn Kajjim, Er-Ruh, 1/396, Albani, Sahihul-džamia, 557, Silsiletu ehadisis-sahiha, 1344)

A u verziji koju imam Ebu Davud bilježi od Enesa b. Malika, radijallahu anhu, navodi se: “…pa će ga povesti do njegove kuće u Vatri i reći će mu se: ‘Ovo je tvoja kuća koja ti je bila pripremljena u Vatri. Allah te je sačuvao i milost ti Svoju ukazao, pa ti je nju zamijenio kućom u Džennetu.’ Tada će reći: ‘Pustite me da odem, pa da obradujem svoju porodicu!’ ‘Budi spokojan’, reći će mu se.” (Ebu Davud, 4751, hadis su vjerodostojnim ocijenili Albani i Šuajb Arnaut)

Izvor: N-UM