U ovom vremenu potpunih seksualnih sloboda koje su došle do granice kakvu je najavio Poslanik a.s. kao predznak Sudnjeg dana, kada nas sa gotovo svih medija zapljuskuje napadno nametljiva pornografija koja poziva u nemoral, gdje se nago žensko tijelo (a i muško) koristi kao i bilo koja druga potrošna roba, u vremenu kada smo svjedoci upražnjavanja fizičkih seksualnih odnosa javno, bukvalno na ulici, pred kamerom, u medijima, bez ikakvog stida, morala i etike po kojima bi se trebao odlikovati insan, potrebno je da informišemo našu islamsku omladinu koja je u braku, stupa u brak, ili namjerava da stupi u brak, o osnovnim vjersko-pravnim propisima ovog segmenta života da bi znali kako da se ponašaju u skladu sa islamom, praveći prve korake društvenog i porodičnog života na halal način, zasnivajući bračnu vezu na osnovima koji su trajni, jaki i održivi, bereketom Nebeske pravne regulative sa kojom je došao Poslanik a.s.Ova brošura će vam ponuditi šerijatske propise prve bračne noći i propise seksualnog života u Islamu, kako bi naša islamska omladina znala da se treba okupati nakon bračnog kontakta, kako na islamski način postupiti u tom intimnom, strogo privatnom životu, kako zamoliti Allaha dž.š. za bereket u bračnom segmentu ovodunjalučkog života, života koji je sav podređen vjeri i nema ambivalenciju profanog i svetog, nego se oba međusobno prožimaju i ne luče jedan od drugog, itd.Fikhska regulativa bračnih odnosa, među kojima su i propisi prve bračne noći i intimnih odnosa uopće, velika je nepoznanica našoj omladini u velikom broju slučajeva, tako da ne zna ni da postoje, a kamoli da zna njihove adabe i sunnete. Ovi propisi su kod nas zanemareni iz više razloga. Jedan od njih je vjerovatno stid da se o toj temi otvoreno govori, a drugi, nepostojanje radova te provenijencije na našem jeziku, i svakako nedostupnost i nerazumijevanje literature i hadiskih zbirki koje govore i o tome, ali na izvornom arapskom jeziku. Radi toga želimo u kratkim crtama spomenuti ono što nam je Poslanik a.s., kao naš uzor u ovodunjalučkom i ahiretskom životu, ostavio od tih propisa, kako bi ih oni koji drže do vjerske prakse mogli imati kao orijentir ponašanja, slijedeći i u tom domenu Poslanika a.s.
U islamu nema predbračnih, fizičkih, intimnih, seksualnih odnosa. To je strogi haram. Allah dž.š. kaže: “I ne približavajte se zinaluku (prostituciji).” (El-Isra’:32) Za neoženjenu i neudanu osobu koja to učini kazna je stotinu udaraca štapom-bičem, a za oženjenu ili udanu osobu sankcija je javno kamenovanje pred svijetom. Zato, u muslimanskom društvu koje se držalo islamske prakse, preljuba-prostitucija je bila gotovo nepoznata stvar. Međutim, treba naglasiti da u islamu, također, nema ni asketizma, u smislu da se radi ibadeta odrekne seksualnih strasti. One se moraju i smiju manifestovati i upražnjavati samo u validnoj bračnoj zajednici.Poslanik a.s. je prekorio ashabe koji su htjeli da uguše svoju prirodu, u kakvoj ih je Allah dž.š. stvorio; sa nagonima za jelom, spavanjem, seksualnim općenjem. Kada kažu da će se odreći toga u korist danonoćnog ibadeta, on ih prekorijeva i kaže: “Ja klanjam, ali i spavam, postim ali i mrsim, ženim se i ne odričem žena, a ko se odrekne moga sunneta, i ja se njega odričem.” Savjet Poslanika a.s. islamskoj omladini bio je: Omladino! Ko može da podnese bračne obaveze neka se ženi, to je bolje za čuvanje od nedozvoljenog pogleda, i od nedozvoljenog seksualnog kontakta. Ko ne može nositi teret i obaveze braka neka posti, jer će u tome imati zaštitu.”

Bračna prava i obaveze

Allah dž.š. propisuje supružnicima prava i obaveze kojih bi trebali da se drže. Allah dž.š. kaže: “…One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti, prema zakonu – samo muževi imaju prednost nad njima jednu deredžu – stepen…”[El-Bekare:228 Poslanik a.s. je na Oprosnom hadždžu kazao: “Vaše supruge kod vas imaju svoja prava, a i vi imate svoja prava kod njih…”Neke od tih zajedničkih međusobnih dužnosti i obaveza su:– bračna vjernost,– ljubav i milost,– povjerenje,– želja, strpljivost, podnošenje životnih nedaća i problema u nastojanju očuvanja bračne zajednice,– pridržavanje općih adaba i propisa sa kojima se produžava bračna veza, itd.
_____________________________________

Propisi prve bračne noći i ono što joj prethodi

Od tih propisa su slijedeći sunneti, mustehabbi i adabi:

Prošnja (el-hitbe)

Poslanik a.s. je rekao: “Kada neko od vas htjedne da prosi, iz potrebe za brakom, ili htjedne da održi neku drugu hutbu, neka izgovori ,,hutbetul-hadždže”:

“Zahvala, doista, pripada Allahu! Od Njega pomoć i oprost tražimo. Utječemo mu se od našeg zla i naših loših djela. Koga Allah uputi, neće zalutati, a koga u zabludi ostavi niko ga uputiti neće. Svjedočim da nema boga osim Allaha, Jedini je i nema sudruga! I svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Poslanik. “O vjernici, Allaha se bojte istinskom bogobojaznošću i umirite samo kao muslimani.” (Ali ‘Imran:102). “O ljudi, bojte se Gospodara svoga, Koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. I Allaha se bojte s imenom čijim jedni druge molite i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vama bdi.” (En-Nisa:1).

“O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu. On će vas za vaša dobra djela nagraditi i grijehe vam vaše oprostiti. A onaj ko se Allahu i Poslaniku Njegovu bude pokoravao postići će ono što bude želio.” (El-Ahzab:70-71).

Ovo je mustehabb proučiti pred čin prosidbe. Ova forma hutbe je sunnetska forma i bilo bi najljepše da se njen tekst izreče u toj datoj prilici, što ne znači da je ne može zamijeniti i najkraća verzija hutbe u kojoj se kaže: (El-hamdulillah, ves-salatu ves-selamu ‘ala resulillah). Zahvala pripada Allahu i neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika.

Ebu Hurejre r.a. prenosi predaju u kojoj se kaže: “Svaka hutba u kojoj nema svjedočanstva (tešehhuda) je kao sakata ruka.” Također prenosi predaju: “Svaka stvar koja zavređuje pažnju, a ne započne se sa zahvalom Allahu dž. š., lišena je bereketa.”

Zbog ovih predaja ne bi trebalo da islamska omladina započinje svoj bračni život bez zahvale Allahu dž.š., selama i salavata na Poslanika a.s., čijim se zaboravom može izgubiti bereket, potreban u svim stvarima dunjaluka i ahireta, a pogotovo u zajedničkom bračnom životu. To naravno ne znači da je brak bez hutbe pokvaren. On je validan pošto se prenosi predaja: “Prenosi se od čovjeka iz Benu Selima da je rekao: ‘Zaprosio sam od Poslanika a.s. ženu koja mu se ponudila da je oženi (a on je odbio), pa je (prihvativši moju prosidbu) rekao: ‘Sklapam brak među vama uz mehr onoga što si naučio iz Kur’ana.’” U drugoj jednoj predaji kod Ebu Davuda se kaže: “Zaprosio sam Umamu, kćerku Abdul-Mutalliba, pa me vjenčao bez izgovora šehadeta.” Mustehabb je jedna hutba, koja može da bude bilo od staratelja žene koja se udaje, bilo od prosca koji se ženi.

Svadbena gozba (el-velime)

Lijepo je povodom ženidbe napraviti svadbenu gozbu, pozvati i počastiti goste, kao što je naredba Poslanika a.s. Abdur-Rahmanu b. Avfu kada se oženio, da zakolje makar jednu ovcu tom prilikom, kako bilježe Buharija i Muslim.

Rekao mu je: “Napravi svadbenu gozbu pripremanjem (klanjem, serviranjem i nuđenjem) makar jedne ovce.” Ova gozba je u fikhskom smislu konstantnni sunnet, a odazvati se na njen poziv je obaveza; za svakog ko nema opravdan razlog izostanka, i ako se na njoj ne dešavaju šerijatom zabranjene radnje. U suprotnom bi ovu svečanost bilo dozvoljeno bojkotovati i ne uključivati se u nešto što je haram. Buharija i Muslim bilježe da je Poslanik a.s. rekao: “Ko bude pozvan na svadbu (velimu) neka se odazove.”

Od Ebu Hurejre se prenosi predaja: “Ko se ne odazove pozivu taj je pogriješio prema Allahu i Njegovom Poslaniku.” Svadba se održava iz razloga zahvale Allahu dž.š. zbog omogućavanja ženidbe i da bi se nahranili i pomogli siromasi i potrebni, mada je dozvoljeno pozvati i bogate. Poslanik a.s. kaže: “Najgora gozba je ona na koju se pozivaju samo bogati, a izostavljaju siromašni.”

Vrijeme, kada se pravi ova gozba i sobet, je pri samom činu vjenčanja, odnosno iza njega, ili kako se već ustrojilo sa pohvaljenim, lijepim, lokalnim običajima, koji nisu u koliziji i kontradikciji sa Šerijatom. Nakon završenog jela, gosti bi trebali napustiti dom mladenaca, ne zadržavajući se i ne ometajući ih u njihovom budućem poslu. Allah dž.š. kaže: “…i pošto jedete, raziđite se ne upuštajući se jedni s drugima u razgovor…” [El-Ahzab:53] Komentarišući ovaj ajet Er-Razi kaže: “Neki ashabi su na dan Poslanikove ženidbe sa Zejnebom r.a. ostali duže, a Poslanik a.s. im nije ništa rekao, tako da je došao ajet poučavajući ih propisu vezanom za tu situaciju…”

Oglašavanje sklapanja braka

Šerijatski je lijepo oglasiti ženidbu, i to na način kako to dozvoljavaju običaji mjesta i vremena, usklađeni sa šerijatskim propisima. Ahmed i Tirmizija prenose predaju u kojoj se kaže: “Oglasite brak, neka bude u džamiji i upotrijebite (na svadbi) mali bubanj (deff).” Po ovome hadisu lijepo bi bilo da se brak sklopi u džamiji. Razlog za to je bereket samog mjesta, Allahove kuće, ili eventualno, iz razloga što je džamija javno mjesto, tako da je to vid oglašavanja bračne zajednice.

Svadba se oglašava sa deffom (mali bubanj), i dozvoljenom pjesmom, bez popratnih nedozvoljenih radnji; kao što je alkohol, ples uz nedozvoljeno miješanje muških i ženskih, kao što je nedopuštena muzika i druge zabranjene stvari, kako se na početku tog bračnog života ne bi započelo sa haramom, remeteći očekivani bereket islamskog življenja. Poslanik a.s. kaže: “Oglasite brak i upotrijebite deff!” Ženama (međusobno) i djeci je dozvoljeno da se vesele udarajući dlanom o dlan. U ovakvom načinu veselja imamo oglašavanje braka i radovanje tom najznačajnijem trenutku u životu onih koji stupaju u zajednički život.

Muzika se ne upotrebljava na vjenčanjima muslimana zbog hadisa Poslanika a.s., koji se nalazi u Buhariji, a u kome se kaže: “Biće u mom ummetu i onih koji će dozvoljavati predbračne intimne odnose (zinaluk), svilu (svila je zabranjenja muskarcima) alkohol i muzičke instrumente (me’azif).” Lijepo je zapjevati tom prilikom. Nažalost, neki hoće da dozvole i zabranjenu pjesmu i muziku (pjevanje uz zabranjene muzičke instrumente, pjevanje obnaženih žena i sl.) te iskrivljuju rivajete – govore o pjesmi djevojčica (džuvejrijat i džarijetani) za vrijeme udaje Aiše r.a., koje je čak i Poslanik a.s. sam slušao i odobrio njihovo slušanje – tako što pominju i prijevode ,,pjevačice“ umjesto ,,djevojčice” kako je došlo u originalu. U komentaru Buharije objašnjava se ta riječ (džarijeh) sa ,,nedozrela djevojčica na koju još ne padaju šerijatske obaveze”.

Vrijeme sklapanja braka

Lijepo bi bilo da sklapanje braka bude petkom, odnosno uoči petka, na Bajram i sličnom prigodom. Ovakvo mišljenje je preneseno od starih pravovjernih generacija selefa.

Dova za supružnike

Poslanik a.s. je dovio u korist mladenaca slijedeću dovu koju prenose četverica autora hadiskih zbirki ,,Sunen” (Ebu Davud, Tirmizija, Nesaija i Ibn Madždže): Barekellahu leke, ve bareke ‘alejke, ve džeme’a bejnekuma fi hajrin. Neka ti Allah podari bereket, i neka je na tebe Njegov bereket, i neka vas sastavi u svakom dobru.

Započinjanje bračnih intimnih odnosa u mjesecu ševvalu (brak između dva bajrama)

To bi bilo lijepo ako postoji mogućnost za to, zbog hadisa ‘Aiše r.a. koji bilježi Muslim, a u kojem se kaže: “Allahov Poslanik me oženio u mjesecu ševvalu i započeo bračni, intimni život u tom mjesecu. Koja je od žena Poslanika a.s. imala veći udio kod njega od mene?” Kaže ‘Urve: Aiša je smatrala mustehabbom da žene započnu svoj intimni bračni život u ševvalu.

Imam En-Nevevi kod komentara ovog hadisa kaže da Aiša r.a. sa ovim pobija džahilijetsko vjerovanje. Naime obični su sujevjerni ljudi iz džahilijjeta neosnovano smatrali pokuđenom ženidbu i započinjanje sa bračnim intimnim životom u mjesecu ševvalu zbog vjerovanja da samo značenje imena tog mjeseca (njegov korijen glasi ,,šale”, a znači: otići, razići se, postati nesložni, izgubiti moć, prepasti se, bojati se itd.) ima negativan odraz na tako važnu stvar kao što su bračni intimni odnosi i njihov početak.

Interesantno je da se to sujevjerje prenijelo i do naših dana, tako da i kod nas ima običajna izreka: Ne ženi se između dva Bajrama, odnosno ne ženi se u mjesecu ševvalu koji nastupa odmah iza ramazana. Zato Aiša r.a. želi naglasiti da je ona sklopila brak i započela sa intimnim bračnim odnosima u ševvalu, uprkos tom džahilijetskom sujevjerju, pa ipak je imala najveći udio u tom braku, komparirajući ga sa brakom drugih žena Poslanika a.s.
______________________________________

Biti dobar suprug

Poslanik a.s. kaže, kako je zabilježio Ahmed: “Najbolji od vas je onaj koji je najbolji svojoj supruzi. A ja sam najbolji među vama, svojoj.” Hadis ima uopćeno značenje, međutim, pogotovu se podrazumijeva da treba biti dobar i pažljiv prema svojoj ženi tih prvih bračnih noći kada je ona kao stranac u novom domu i novoj stranoj porodici. Obaveza je za obadva supružnika da budu u svim svojim postupcima oprezni i pažljivi kako ne bi povrijedili osjećaje jedni drugih, jer to ima posebno značenje na početku novog života i pamti se čitavog vijeka.

Klanjanje nafile i učenje dove

Mustehabb je prve noći da supružnici klanjaju dva rekata nafile u džematu kako bi njihov fizički dodir i sastanak započeo sa pokornošću Allahu dž.š. Muž staje naprijed, a žena iza njega.

Učenje dove za bereket žene

Mustehabb je da suprug prve bračne noći stavi ruku na čelo mlade i izgovori: “bismillu”, a potom prouči dovu moleći Allaha dž. š. za njen bereket. Poslanik a.s. je rekao, a Buharija zabilježio: “Kada se neko od vas oženi, neka spomene Uzvišenog Allaha, potom neka zamoli za bereket riječima: ‘Allahumme inni es’eluke min hajriha ve hajri ma džebelteha ‘alejhi, ve e’uzu bike min šerriha ve šerri ma džebelteha ‘alejhi.’ Gospodaru, molim Ti se da me od nje zapadne samo dobro, dobro sa kojim si je Ti stvorio, a utječem se Tebi od zla njenog, i zla onoga sa kojim si je Ti stvorio.”

Upotreba misvaka ili četkice

Prije fizičkog intimnog odnosa mustehabb je upotreba misvaka (analogno tome četkice i kaladonta za onoga ko nema misvaka) kako bi se izbjegao neugodan miris iz usta.

Suprug bi se trebao truditi da pridobije povjerenje žene, da joj ulije sigurnost i samopouzdanje, da joj razbije stid pred njim, strah i nervozu koji se mogu javiti u toj situaciji. Pošto islamska omladina koja se drži islamskog morala, nema predbračnih fizičkih odnosa, jer su oni strogo zabranjeni i sankcionisani po islamu izvan bračne zajednice to je način da se žena pripremi na normalan, neusiljen način za ta potpuno nova bračna iskustva. Lijepo bi bilo da joj se lijepo obraća, da joj ponudi nešto od jela ili pića kao čašu mlijeka i sl., pokazujući i na taj način pažnju prema njoj, da bude pažljiv, nježan i nenasilan, tako da mu ona prirodno i nenametljivo odgovori i udovolji.

Prekrivanje kod intimnog odnosa

Od adaba fizičkog odnosa je da se supružnici obnaže, a najbolje je da to bude pod jednim zajedničkim prekrivačem, pošto Poslanik a.s. kaže: “Allah je onaj koji se stidi, skriven je, voli stid i da se bude prekriveno.” Ibn Madždže bilježi predaju, također: “Kada neko od vas ima odnos sa svojom ženom, neka se prekrije i ne obnaži potpuno, da ne bi izgledali u tome kao dvoje magaradi.” Dozvoljeno je supružnicima da gledaju stidna mjesta svojih partnera u braku, mada hanefijski pravnici kažu da je preče da ne gledaju. Ibn Madždže bilježi predaju u kojoj Aiša r.a., žena Poslanika a.s., kaže: “Nisam nikad pogledala, ili nisam nikad vidjela stidno mjesto Poslanika a.s.” (1/217).

– Da se odnos obavlja u tami ili pod prigušenim svjetlom, posebno u početku bračnog života, da se izbjegne nelagodnost i stid koji se mogu javiti kod ženske osobe.

– Da suprug ne izazove odbojnost i nelagodu kod žene kakvim gestom, uhođenjem ili sl. dok se ona priprema za taj čin. Muž bi trebao da ima inicijativu sa dovoljnim uvodom i predigrom zbog raznoraznih razloga pshiloške, fizičke i druge naravi…
____________________________________

Propisi intimnog bračnog života

Što se tiče ,,bračne postelje” postoje razni sunneti i adabi sa kojima se prilikom tog čina – najvećeg dunjalučkog uživanja – ujedno postiže i sevap i nagrada za onoga ko ih se pridržava. Od tih propisa su slijedeći:

– Pripremiti postelju sa ,,bismillom”.

– Da se supružnici urede na način da svrate pozornost svoga bračnog druga, odjećom, mirisom, postupkom, pozom i sl. Abdullah b. ‘Abbas je tako činio, a kada je o tome upitan, rekao je: Volim da se uredim ženi kao što volim da se i ona uljepša meni.

– Od adaba odnosa je da muž uči dovu koju bilježe Buharija i Muslim: “Ako neko prilikom odnosa sa ženom prouči: ‘Bismillahi, Allahumme džennibneš-šejtane ve džennibiš-šejtane ma rezaktena.’ ‘U ime Alllaha, Gospodaru moj, otkloni šejtana od nas i otkloni šejtana od onoga što se začne,’ pa ako se iz tog odnosa rodi dijete, šejtan mu nikad neće moći naštetiti.” Od adaba intimnog odnosa, analogno ovoj predaji, bilo bi da i žena uči pomenutu dovu.

Haram je imati snošaj u stražnji, analni otvor, kao i u prednji u vremenu menstruacije, ili u periodu nakon porođaja, dok se žena ne očisti i dok ne prođe taj period, zbog ajeta u kome se kaže: “…I ne približavajte se ženama dok su u menstrualnom ciklusu…” I zbog hadisa koga bilježe autori hadiskih zbirki ,,Sunnen” (Ebu Davud, Tirmizija i Ibni Madždže) osim Nesaije: “Ko ima intimni odnos sa ženom, dok je u menstrualnom ciklusu, ili u analni otvor, taj je postao nevjernik u ono što je objavljeno Muhammedu a.s.”

Ako bi se desilo da čovjek ima intimni odnos sa ženom, dok je u menstrualnom ciklusu, bio bi to grijeh – haram, a počinilac bi trebao po sunnetu podijeliti zlatnik sadake ako je to učinio dok je menstruacija bila u svom uzlaznom nadolazećem ciklusu, i pola zlatnika ako je to učinio u njegovom završnom stadiju, po hadisu koga bilježe Ebu Davud i Hakim koji ga ocjenjuje kao vjerodostojnu predaju: “Ako čovjek ima intimni odnos sa svojom ženom dok ima menstruaciju, neka podijeli sadaku visine jednog zlatnika u slučaju da se to desilo dok je mjesečnica bila crvene boje, i pola zlatnika ako je bila žućkaste boje.”

Ako bi žena dozvoljavala odnos u takvom stanju, bila bi grješna. U vrijeme menstruacije i čekanja nakon poroda dozvoljeno je naslađivati se ženinim tijelom, ali se ne smije imati i intimni odnos sa njom u takvom stanju. Autori hadiskih zbirki ,,Sunen” (Ebu Davud, Tirmizija, Nesaija i Ibn Madždže) bilježe predaju gdje se dozvoljava sve osim intimnog odnosa: “…(dozvoljeno je) da radite sve osim intimnog odnosa…” Nesaija bilježi i verziju hadisa: “Priđi ženi sprijeda ili od pozadi, ali samo u prednji otvor, i ne čini to za vrijeme menstruacije.”

Također, bilježi i drugu verziju: “Allah ne gleda u čovjeka koji ima odnos sa ženom u stražnji, analni otvor.” Ebu Davud bilježi hadis: “Proklet je onaj koji opći sa ženom u analni otvor.” A Nesaija bilježi predaju: “Ibni Abbas je pitan o onome koji opći sa ženom u analni otvor pa je rekao: ‘Ovaj me pita o nevjerovanju (kufru).’”

Dozvoljeno je prilaziti ženama u bilo kojoj pozi, ali da snošaj bude u prednji otvor, po ajetu u kome se kaže: ‘Vaše žene su njive vaše i prilazite im kako hoćete’, što je Poslanik a.s. prokomentarisao, kako bilježe Buharija i Muslim: ‘Sprijeda ili odpozada samo da snošaj bude u prednji otvor.’

Osoba za koju se zna da opći sa ženom u njen analni, stražnji otvor, kažnjava se kaznom ta’zira, ako je znao za tu zabranu. A ako se bračni par oda takvoj perverziji, kažnjavaju se prisilnim razvodom, također i u slučaju ako muž sili ženu na takav odnos pa mu se zabrani, a on to ponovi.

Najprirodnija i najbolja poza je, kako se pominje u hadisu koji bilježi Muslim, da žena bude na leđima, a muž iznad nje: “I kad čovjek leže između njena četiri uda (ruku i nogu), te se spolovila samo dotaknu, obaveza je uzimanja gusula (makar i ne bilo snošaja).”

Nakon snošaja, u slučaju ponovne želje, mustehabb bi bilo uzeti abdest prije ponovnog odnosa, radi predaje koju bilježi Muslim: “Kad neko od vas bude imao odnos sa ženom, pa htjedne to da ponovi, neka prije toga uzme abdest, tako će stimulisati tu aktivnost.” Naravno da je kupanje još efikasnije od abdesta. Bilježi Ebu Davud i Nesaija od Poslanika a.s.: …Kako je on jednog dana posjetio svoje žene kupajući se kod svake. Upitao ga je prenosilac ove predaje, Ebu Rafi’: Allahov Poslaniče, što to nisi sveo na jedno kupanje? Odgovorio je: Ovako je bolje, vrednije i čišće.

Najbolje je požuriti sa kupanjem koje je obavezno nakon makar i doticaja spolnih udova muškarca i žene. Međutim, ako se iz kojekakvih razloga odgodi kupanje, onda je mustehabb da se uzme abdest prije spavanja. Ne bi trebalo spavati nečist, pa makar se uzeo samo abdest (naravno, ovaj abdest nije validan za klanjanje, uzimanje mushafa i sl., nego se mora za te ibadetske radnje prvo okupati), pošto Muslim bilježi predaju: …Kako je Poslanik a.s. prvo uzimao gusul, ili eventualno abdest, pa tek onda spavao (nakon odnosa sa ženom). Bilježe Buharija i Muslim: “Poslanik a.s. bi, u situaciji kada je bio nečist (džunup) pa htio jesti ili spavati, prao svoje stidno mjesto, a potom uzimao abdest, kao što se uzima za namaz.”

Naravno, da se u slučaju nemanja vode ili ako je potrebnija za neke druge svrhe, umjesto gusula i abdesta može uzeti tejemmum.

Supružnicima je dozvoljeno zajedničko kupanje i to neće kvariti gusul, makar jedno drugo i gledali, po predaji koju bilježe Buharija i Muslim, a prenosi Aiša r.a.: “Kupala sam se sa Poslanikom a.s. iz iste posude u kojoj su nam se ruke preplitale, a on je stizao uzeti vodu prije mene, pa sam mu govorila: ‘Ostavi i za mene, ostavi i meni! Bili smo obadvoje džunupi.’”

Supružnici bi svojim brakom trebali nanijetiti bračnu neporočnost i ustezanje od svega onoga što je Uzvišeni Allah zabranio, tako da bi svojim bračnim životom i fizičkim intimnim odnosom imali sevap i nagradu, iako je to vid najslađeg dunjalučkog uživanja. I pored toga, Allah dž. š. za to daje nagradu, kao što bilježi Muslim: “I kad imate snošaj sa svojom ženom, to je kao podijeliti sadaku. Rekoše: ‘Allahov Poslaniče, zar u zadovoljavanju strasti nekog od nas ima sadaka?’ Allahov Poslanik odvrati: ‘A šta misliš da li ima grijeh, ako to učini na nedozvoljen (vanbračni) način?’ ‘Naravno!’ Prema tome, ako to učini (u braku) na dozvoljen, halal način, onda ima nagradu.’”

Dozvoljeno je prilikom snošaja, ako se žena sa tim slaže, da prije ejakulacije suprug izvadi ud izvan ženskog polnog organa, radi sprječavanja trudnoće iz raznoraznih opravdanih razloga (da bi odmorio suprugu od rađanja i sl.), mada je preče da se i to izbjegne pošto je takav čin opisan u hadisu koga bilježi Muslim, kao ,,el-ve’dul-hafijj” ili ,,skriveno ubistvo”. Gazalija smatra da je takvo čuvanje dozvoljeno i navodi hadis koji bilježe Ahmed, Buharija i Muslim od Džabira: “I dok je Kur’an još objavljivan, mi smo prilikom intimnog odnosa ejakulirali izvan ženskog polnog organa.” Dakle, značenje hadisa je u smislu logičkog zaključka; da je to bilo zabranjeno, Kur’an bi dokinuo tu njihovu praksu, jer se objavljivao dok su oni to činili.

Sva četiri mezheba ipak dozvoljavaju takav način čuvanja, na temelju hadisa koga bilježi Ahmed, a prenosi Ebu Se’id El-Hudri: “‘Imali smo odnose sa našim ženama, i to volimo, pa šta misliš da ejakuliramo izvan žeskog polnog uda?’ Poslanik a.s. reče: ‘Učinite kako mislite da je najbolje, međutim, ono što Allah dž.š. odredi, biće, a ne biva začeće od svake sperme.’”

Muslim bilježi predaju u kojoj se kaže: “Žena dođe u liku šejtana, i ode u njegovom liku. Zato ako nekom zapne za oko neko žensko, neka ide svojoj ženi i ima sa njom odnos, to će mu odagnati stvorenu viziju.” Dakle, značenje hadisa je da se – u slučaju pokrenute strasti koja može nastupiti slučajnim viđenjem lijepog i privlačnog ženska – ode svojoj ženi i riješi nadražaja i napetosti na halal i dozvoljen način.

Ono što savjetuju islamski pravnici, ljekari, i što se pominje u literaturi specijalista iz ove oblasti, u pogledu prekomjernog udovoljavanja strastima, jeste da se ne pregoni u tome, pošto pregonjenje u udovoljavanju strastima šteti ne samo duhovno, nego i fizički.

Muž bi trebao da vodi računa o situaciji žene i da je ne sili na intimne odnose kad nije za to spremna; u slučaju bolesti i sl. Prije nego što muž završi sa udovoljavanjem svojih strasti, treba da pazi da to priušti i ženi i da je ne napušta prije toga. Prenosi se predaja: “Kada neko od vas ima intimni odnos sa svojom suprugom, neka je ne napušta dok se ona ne zadovolji, (jer) kao što on voli da zadovolji svoje potrebe, tako voli i ona.”

Intimni odnos je dozvoljen u svim vremenima i trenucima dana i noći, osim u slučaju posta, hadžskih obreda, kada je žena u menstrualnom ciklusu ili čekanju nakon poroda… Sunnet je, ipak, da odnos bude uoči petka, ili petkom, radi hadisa kojeg bilježi Buharija, a u kojem se između ostalog kaže: “Ko se na dan džume okupa, gusulom od džunupluka…” (implicite se u afirmativnom kontekstu pominje intimni odnos). Isto tako je sunnet okupati se “gusulom od džunupluka”, dakle nakon općenja sa ženom, uoči Bajrama, prije oblačenja ihrama, prije i poslije putovanja i sl.

Žena treba da primijeni sve ono što privlači muža; od lične higijene, uljepšavanja, oblačenja, pokreta, poza i sl. bez ograničenja, ustežući se od svega toga pred bilo kim drugim, osim pred svojim mužem. Pokuđeno je supružnicima prenošenje opisa o svojim intimnim odnosima, bilo govorom ili pokretom, direktno ili posredno, po hadisu koji bilježe Buharija i Muslim: “Najgori čovjek stepenom kod Allaha dž.š. na Sudnjem danu je onaj koji priđe ženi i ona njemu, a potom iznosi njene tajne.”

Iz samog hadisa se razumije zabrana prenošenja i opisivanja pojedinosti intimnog odnosa i onoga što se odigra u trenucima uživanja čovjeka sa ženom. Međutim, samo pominjanje odnosa bez nekog opravdanog razloga je mekruh.

Ovo su sižeirani propisi, sunneti i adabi, prilikom prve bračne noći i inače prilikom intimnih odnosa u bračnom životu, te propisi o obavezama i pravima supružnika. Vallahu e’alemu.

Sažetak iz knjige/brošure: “Prva bračna noć” – dr. Muharem Štulanović
n.um