Poslanik islama, s.a.v.s., je upozorio na neka imena, naglasivši da ih ne dajemo svojoj djeci. To su: Efleh, Rebah, Jesar i Nafi. Semure b. Džundub, r.a., kaže: „Alla­hov Poslanik, s.a.v.s., nam je zabranio da svoje sluge nazivamo nekim od četiri imena: Efleh, Rebah, Jesar i Nafl’!“Međutim, očito je da se ovdje ne radi o apsolutnoj zabrani, nego o jednoj vrsti preporuke, zbog toga što postoji predanje u kojem se vidi da to Vjerovjesniik, s.a.v.s., nije strogo zabranio, nego je htio zabraniti, ali je, ipak, odustao od toga. Ovo možemo argumentirati predanjem Džabira b. Abdullaha, r.a., u kojem se kaže: „Allahov Poslanik, s.a.v.s, je htio zabraniti nadijevanje imena Jala, Bereke, Efleh, Jesar i Nafi i imena sličnih njima. Međutim, nakon toga ih više nije spominjao i ništa o njima nije govorio.Potom je Allahov Poslanik, s.a.v.s., umro, a da ta imena nije zabranio. Poslije ih je Omer, r.a., htio zabraniti, ali se naposljetku okanio te namjere”.Najružnije i najponiženije ime kod Allaha je ono koje označava vladara. Samo je Uzvišeni Allah Vladar. Pogo­tovo kada se kaže „kralj kraljeva“ ili „car careva1’. To jasno vidimo u predanju Ebu Hurejre, r.a., u kojem Vjerovje­snik, s.a.v.s., jasno naglašava: „Najponiženije ime kod Allaha je ime čovjeka koji sebe nazove kraljem kraljeva!1′ U drugom predanju stoji: „Vladar je isključivo Allah!11 Sufjan b. Ujejne, tumačeći ovaj hadis, kaže: „To je kao kad neko sebe nazove šahin-šah (vladar vladara)!
Allahov Poslanik, s.a.v.s., je mijenjao neka imena zbog određenih razloga, iako ta imena nisu imala ružno ili negativno značenje. Tako je Vjerovjesnik, s.a.v.s., zami­jenio jedne prilike ime Berra u Džuvjerijja, a druge prilike je to isto ime zamijenio imenom Zejneb.Abdullah b. Abbas, r.a., prenosi predanje u kojem kaže: „Džuvjerijja se zvala Berra, pa joj je Allahov Posla­nik, s.a.v.s., promijenio ime i nazvao je Džuvjerijja, jer je prezirao da kaže: ‘Otišao od Berre!’“U predanju Muhammeda b. Amra b. Ataa se navodi: „Dao sam kćerki ime Berra, pa mi je Zejneb, Ebu Selemina, r.a., kćerka, rekla: ‘Allahov Poslanik, s.a.v.s., je zabranio da se nadijeva to ime. Ja sam se zvala Berra, pa je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ‘Nemojte sami sebe hvaliti, jer Allah najbolje zna ko je od vas bogobojazan!’ Upitali su: ‘Kako ćemo joj dati ime?’ Odgovorio je: ‘Dajte joj ime Zejneb!’“Inače, ime Berra ima lijepo značenje. Ono, naime, znači: čestita, bogobojazna. Vjerovjesnik, s.a.v.s., očito nije htio kazati da odlazi ili se udaljava od čestite i bogo­bojazne, te je, otuda, izbjegavao davati to ime; ako bi neka od žena imala to ime, on bi ga mijenjao u neko drugo. Drugi razlog, jasno uočljiv iz drugog predanja,leži u tome da se ne uzoholimo i ne počnemo vjerovati kako je osoba s tim imenom čestita, pobožna i neporočna!Imam Buhari je jedno poglavlje svoga Sahihanaslo­vio: Mijenjenje imena u još ljepše ime.Prvi hadis koji je u tom poglavlju citirao je hadis Sehla b. Sa’da, r.a., koji je upravo spomenut.[23] Dakle, jedan od ashaba je dao jedno ime djetetu, pa mu je Poslanik, s.a.v.s., dao drugo, još ljepše ime.Tako poznati tabiin Seid b. Musejjeb prenosi da je njegov otac došao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., koji ga je pitao: „Kako se zoveš?“, na što mu je on odgovorio: „Hazn“ (Tvrd, grub, hrapav, tužan, neveseo). Vjerovjesnik, s.a.v.s., mu je, na to rekao: „Ti si Sehl!“ (lagahan, pode­san, zgodan). Međutim, on se nije složio s Poslanikovim, s.a.v.s., prijedlogom imena, rekavši: „Neću promijeniti ime koje mi je moj babo dao!“ Prenosilac ovog hadisa, njegov sin Seid b. Musejjeb, konstatira: Još uvijek nam je u porodici grubost, strogost i nemilosrdnost”,[24] želeći time kazati da i samo ime emanira osobine oko sebe zavi­sno od toga kakvo značenje ima.

Mijenjanje imena ružnog u ime lijepog značenja

Treba, svakako, izbjegavati imena koja imaju ružna značenja ili koja prizivaju zlo, kao na primjer Rat, Ratko i si., što smo mogli iskusiti najbolje na svojoj koži, od ljudi sa imenima poput: Ratko, do prezimena Koljević i si. Otuda je Poslanik islama, s.a.v.s., u predanju koje pre­nosi Alija b. Ebi Talib, eksplicite upozorio na to. Naime, kada je Fatima, r.a., rodila Hasana, r.a., došao je Allahov Poslanik, s.a.v.s., i upitao kako su ime dali djetetu. Oni su odgovorili da su mu dali ime Harb/Ratko, na što je Vjerovjesnik, s.a.v.s., reagirao i rekao: „Ne, on je Hasan!“ Kada je rođen Husejn, r.a., ponovo su mu dali ime Harb/ Ratko,pa je Poslanik, s.a.v.s., na isti način reagirao i dao mu ime Husejn.[25]Naravno, ukoliko se djetetu dadne ime koje, uistinu, ima ružno značenje, musliman je dužan promijeniti ga kada dođe do takvih saznanja. To zaključujemo na temelju hadisa Allahovog Poslanika, s.a.v.s., koji prenosi Abdullah b. Omer, r.a. Naime, jednoj ženi je bilo ime Asija/ Griješnica,pa joj je Vjerovjesnik, s.a.v.s., promijenio ime, rekavši: „Ti si Džemila/Ljepotica!”

Iz knjige “Muslimanska lijepa imena”nAutor: dr. Šefik Kurdić Portal Svjetlo Dunjaluka