(n-um.com)

Dova koja štiti od zla i od šejtanskog i džinskog utjecaja• “Bismillahillezi la jedurru me‘asmihi šej’un fil erdi ve la fis-semai ve huves- semi‘ul-‘alim – U ime Allaha s čijim imenom ništa ne može naštetiti ni na Zemlji ni na nebu, i On sve čuje i zna.”Za ovu dovu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je da se onome ko je prouči po tri puta uči ujutro i navečer neće dogoditi zlo i da će biti zaštićen od šejtanskog i džinskog utjecaja.
Dova koja se uči između sedždi • Između dvije sedžde Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio bi: “Rabbi-gfir li! Rabbi-gfir li!” – Gospodaru moj, oprosti mi, Gospodaru moj, oprosti mi!” (Ebu Davud)
Dova koja izbavlja iz nevolje• Od Sa‘da b. Ebu Vekkasa, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nema nijednog vjernika kojeg snađe nevolja pa prouči dovu koju je Junus, alejhis-selam, učio u utrobi ribe: ‘La ilahe illa ente subhanek, inni kuntu minez-zalimin –Nema boga osim Tebe, hvaljen neka si Ti, zaista sam ja od onih koji su se prema sebi ogriješili’ – a da mu Allah neće uslišati dovu i izbaviti ga iz nevolje.” (Bilježi Tirmizi i drugi)• Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Hoćete li da vas uputim na najuzvišenije Allahovo ime s kojim kada On bude pozvan, odazove se, a kada se od Njega nešto traži s tim imenom, On to dadne? To je dova kojom je molio Junus, alejhis-selam, kada Ga je dozivao iz trostruke tmine: ‘La ilahe illa ente subhaneke, inni kuntu minez-zalimin – Nema boga osim Tebe, hvaljen neka si, ja sam se zaista ogriješio prema sebi.’”
Dove koje štite od džehennemske vatre• Ko nakon sabah-namaza sedam puta prouči sljedeće riječi, i u toku tog dana umre, bit će sačuvan od Džehennema, a također ko ih prouči poslije akšam-namaza, pa preseli u toku noći, bit će sačuvan od džehennemske vatre: “ALLAHUMME EDŽIRNI MINEN-NAR – Allahu moj, spasi me vatre džehennemske!”• Ko Allaha zamoli za Džennet tri puta (riječima: Allahumme inni es’elukel-Džennete), Džennet će reći: “O, Allahu! Uvedi ga u Džennet!” A ko zatraži zaštitu (od Allaha) od Vatre tri puta (riječima: Allahumme nedždžini minel en-Nar), Vatra će reći: “O, Allahu! Izbavi ga iz Vatre!” (Hadis bilježi imam Tirmizi i hadis je vjerodostojan)

Dova koja se uči prilikom posjete bolesnika i vrijednost posjećivanja bolesnika• Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prilikom posjete bolesnika izgovorio bi ove riječi: “La be’se tahurun inšāllah – Ne bilo opasno! Allah ti s ovim grijehe očistio, ako Allah da.” (Buhari)• Alija, sin Ebu Talibov, kazuje da je čuo Poslanika kako kaže: “Kada neko posjeti svog brata muslimana, krenuo je put džennetskog palminjaka, a pošto sjede, prožme ga Allahova milost. Ako ga posjeti izjutra, sedamdeset hiljada meleka donosi salavat na njega sve do noći, a ako ga posjeti noću, sedamdeset hiljada meleka uče mu salavate sve do sabaha.” (Tirmizi)
Zaštita od svake neprijatnosti• Ebu Zerr, radijallahu anhu, pripovijeda da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom rekao: “Onome ko poslije sabah-namaza, podvijenih nogu i prije nego što bilo šta progovori, deset puta prouči sljedeće:‘Lā ilāhe illallāhu vahdehu lā šerīke lehu, lehul-mulku ve lehul-hamdu, juhjī ve jumītu, ve huve ‘alā kulli šejin kadīr – Nema istinskog božanstva osim Allaha, Jedinog, koji nema saučesnika, Njemu pripada sva vlast i svaka zahvalnost, On oživljava i usmrćuje, i On sve može’ – bit će mu upisano deset dobrih djela, obrisano deset loših djela, bit će uzdignut za deset stupnjeva, toga će dana biti zaštićen svake neprijatnosti, bit će sačuvan od šejtana, i nijedan grijeh, osim širka, neće ga toga dana upropastiti.” (Tirmizi)
Lijepa i korisna dova poslije namaza• Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je Muazu, radijallahu anhu: “Nemoj propustiti da na kraju svakog namaza izgovoriš: ‘ALLAHUMME EINNI ‘ALA ZIKRIKE VE ŠUKRIKE VE HUSNI IBADETIKE – Allahu moj, pomozi mi da Te spominjem, da Ti se zahvaljujem i da Ti lijepo ibadet činim.’” (Hadis bilježe Ebu Davud, Hakim i dr.)
Dova koja sadrži dobro ovoga i budućeg svijeta• Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, za dovu: “AIIahumagfir li, verhamni vehdini ve afini, verzukni – Gospodaru moj, oprosti mi, smiluj mi se, zaštiti me i opskrbi me” – rekao je da sadrži dobro ovoga i budućeg svijeta. (Muslim)