Prenosi se od Ebu Hurejre radijellahu ‘anhu da je Allahov Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem rekao: „Zaista je prvo o čemu će biti pitan rob od blagodati da mu se kaže: ‘Zar nisam tvoje tijelo učinio zdravim i napojio te hladnom vodom?’1Zdravlje i sačuvanost od tjelesnih i duševnih mahana je od najdragocjenijih Allahovih blagodati prema Njegovim robovima, pa je stoga s pravom dužan da o tome brine svako ko je time opskrbljen, i da uputi zahvalnost Gospodaru na tome.Na blagodat zdravlja ukazuje i sljedeći hadis kojeg prenosi Ibn ‘Abbas radijellahu ‘anhuma da je rekao Allahov Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem: „Dvije su blagodati prema kojima je većina ljudi obmanuta: zdravlje i slobodno vrijeme“ 2Takođe se prenosi od ‘Ubejdullaha ibn Mihsana El-Ensarija radijellahu ‘anhu da je Allahov Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem rekao: „Ko osvane zdrav u svome tijelu, bezbjedan u svome društvu, da kod sebe ima hrane za taj dan – pa kao da mu je darovan cijeli dunjaluk.“ 3U Musnedu imama Ahmeda rahimehullah stoji da je Vjerovjesnik sallallahu ‘alejhi ve sellem rekao ‘Abbasu radijellahu ‘anhu: „O ‘Abbas, o amidža Allahovog Poslanika, moli Allaha za zdravlje-sačuvanost na dunjaluku i ahiretu.“4U Musnedu takođe stoji da je Ebu Bekr radijellahu ‘anhu rekao: „Čuo sam Allahovog Poslanika sallallahu ‘alejhi ve sellem da kaže: ‘Tražite od Allaha ubjeđenje i zdravlje. Nikome nije dato nakon ubjeđenja nešto bolje od zdravlja.’“5Rekao je Ibn Kajjim rahimehullah: „Allahov Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem je ovdje zajedno spomenuo neporočnost u vjeri i neporočnost na dunjaluku. Neće biti upotpunjena ispravnost roba na oba svijeta osim sa ubjeđenjem i zdravljem. Ubjeđenje odagnava od njega kazne na ahiretu, a zdravlje odbija od njega dunjalučke bolesti u srcu i tijelu.“6

Prijevod iz djela Sahihu vesaja-r-resuli: 3/219,220. autor Se’id Jusuf Ebu ‘Aziz
Izvor: Istina.ba

Fusnote:
1. Hadis bilježi Et-Tirmizi: 3369. I Et-Taberani u El-Evsat: 62. Hadis je vjerodostojan.
2. Hadis bilježi Buharija: 6412, i Et-Tirmizi: 2311.
3. Hadis je hasen, bilježi ga Et-Tirmizi: 2353.
4. Hadis je vjerodostojan, bilježi ga Et-Tirmizi: 3525.
5. Hadis je vjerodostojan, bilježi ga Ibn Madže: 3849
6. Zadu-l-me’ad: 201/4

Put vjernika