Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spominje dvije vrste zabranjenih seksualnih odnosa muža i žene:„Ko spolno opći sa ženom dok ima menstruaciju, ili spolno opći sa ženom u analni otvor, ili ode vraču, taj je uznevjerovao u ono što je objavljeno Muhammedu.“Dakle, spomenute dvije stvari zabranjene su kad se radi o spolnom odnosu, a ostalo je dopušteno.

Seksualni odnos za vrijeme hajza i nifasa                                                                                                                                                Islam strogo zabranjuje spolni odnos za ženom dok je u menstruaciji (hajzu) ili u postporođajnom periodu (nifasu). Uzvišeni Allah kaže: „I pitaju te o mjesečnom pranju. Reci: ‘To je neprijatnost.’ Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja i ne prilazite im dok se ne okupaju. A kada se okupaju, onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio. – Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste.“tIslamski učenjaci o zabranjenosti spolnog općenja sa ženom u mjesečnom ciklusu imaju jednoglasan stav. Imam Ševkani tvrdi: „Ne postoji razilaženje među učenjacima o zabranjenosti spolnog općenja sa ženom za vrijeme menstruacije.“ Imam Nevevi je zapisao: „Znaj da naslađivanje ženinim tijelom u hajzu možemo podijeliti na nekoliko vrsta: da čovjek spolno opći sa ženom u tom periodu, što je zabranjeno po jednoglasnom stavu muslimana. Dokaz za to jesu kur’anski ajeti i vjerodostojni hadisi…“Ovdje se nameće logično pitanje: Na šta se odnosi ova zabrana i da li je čovjeku dopušteno da se naslađuje sa suprugom na neki drugi način mimo spolnog odnosa? Odgovor nalazimo u riječima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: „Sa ženom u periodu menstruacije činite sve osim spolnog odnosa.“U drugim hadisima nalazimo objašnjenje ovog hadisa. Tako se prenosi od jedne supruge Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekla: „Kada bi želio nešto od supruge dok ona ima menstruaciju, Poslanik bi njen spolni organ pokrio odjećom i zatim obavio svoju potrebu.“I pored navedenog, učenjaci su o ovom pitanju zauzeli različite stavove. Ipak, mnogi su učenjaci ovo smatrali dopuštenim na osnovu hadisa: „Sa ženom u periodu mjesečnice činite sve osim spolnog odnosa“, koji je općeg karaktera, a kojim se Allahov Poslanik obratio cijelom ummetu. Imam Nevevi je spomenuo i konsenzus učenjaka da je dopušteno naslađivati se tijelom žene za vrijeme trajanja menstruacije, i to ispod koljena i iznad pupka. Čovjek koji se, znajući da se ne može kontrolirati, boji da bi ga to moglo odvesti u haram, svakako se ne bi trebao upuštati u to.

Spolni odnos nakon prestanka nifasa koji je trajao manje od četrdeset dana                                                                                   Budući da je zabranjeno spolno općiti sa ženom dok je u nifasu, postavlja se pitanje je li dopušteno imati spolni odnos ako žena vidi tragove čistoće prije isteka četrdeset dana? Neki učenjaci smatraju da je u toj situaciji pokuđeno imati spolni odnos, ali je većina učenjaka to dopustila. Smatram, a Allah najbolje zna, da je mišljenje većine učenjaka prioritetnije, a to je stav hanefijske, malikijske i šafijske pravne škole, s obzirom da oni svoj stav potvrđuju nepobitnim dokazima.Učenjaci spomenutih pravnih škola tvrde da žena, nakon što vidi znake čistoće prije isteka četrdeset dana, u svakom pogledu ima status čiste žene (one koja nije u nifasu), pa na osnovu čega praviti razliku u propisu između prve i druge kategorije žena?! Žena koja vidi znakove čistoće od nifasa prije četrdeset dana, obavezna je okupati se, i na nju se odnose svi propisi koji se odnose na čistu ženu koja nije u nifasu.
Stalna komisija za fetve konstatirala je sljedeće: „Ženi koja vidi znakove čistoće prije isteka četrdeset dana, obaveza je okupati se, obavljati namaz i postiti, a njenom mužu je dopušteno da spolno opći s njom.“

Analni seksualni odnos

Islam strogo zabranjuje i spolno općenje u analni otvor i tretira ga kao veliki grijeh. Uzvišeni Allah kaže: „Žene vaše su njive vaše, i vi njivama svojim prilazite kako hoćete, a pripremite što i za duše svoje. I bojte se Allaha i znajte da ćete pred Njega stati. A ti obraduj prave vjernike!” Ibnu’l-Kajjim zapaža: „Ovaj ajet na dva načina ukazuje na to da je zabranjeno spolno općiti u analni otvor…“Kada je riječ o povodu objave ovog ajeta, zabilježeno je da je Džabir, radijallahu anhu, kazao: „Židovi su govorili da ako čovjek priđe ženi straga i spolno opći u rodnicu, dijete će se roditi razroko, pa su objavljeni ajeti sure El-Bekare: ‘Žene vaše su njive vaše, i vi njivama svojim prilazite kako hoćete.‘“Na osnovu navedenog možemo reći da je dopušteno prići supruzi straga i sprijeda, bez obzira da li muškarac bio iznad žene ili ona bila iznad njega, te na bilo koji drugi za njih odgovarajući način koji ne šteti nijednom supružniku, pod uvjetom da je spolni odnos u rodnicu, a ne u analni otvor.[12]Osim spomenutog, na zabranjenost analnog spolnog odnosa ukazuju i sljedeći hadisi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:„Zaista se Uzvišeni Allah ne stidi istine! Nemojte spolno općiti u analni otvor.“ „Allah ne gleda na muškarca koji priđe drugom muškarcu, niti gleda na onoga ko spolno opći sa ženom u analni otvor.“„Ko spolno opći sa ženom u analni otvor počinio je kufr.“Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nazvao je analno općenje sa ženom kufrom (nevjerstvom) kako bi ljude zastrašio i odvratio od tog ogavnog djela, što nedvosmisleno ukazuje na veličinu ovog grijeha. Imam Tirmizi kaže: „Ispravno shvatanje i značenje ovog hadisa jeste da se njime želi zastrašivanje.“[16] Islamski učenjaci kao razlog zabranjenosti analnog spolnog odnosa navode dodir sa nečistoćom i nastanak psihofizičkih bolesti koje proizlaze iz toga, što potvrđuje savremena nauka.                                                                                                                                                Iz knjige: Islamski priručnik bračne intime (Propisi, savjeti i fetve)
Autor: Pezić Elvedin, prof. – minber.ba